Valná hromada Centra Ententyky 27.11.2019

Pozvánka na valnou hromadu spolku Centrum Ententyky, z. s.

Valná hromada spolku Centrum Ententyky, z.s. se uskuteční ve středu 27.11.2019 od 18 hod. v prostorách kulturního domu v Heršpicích.

Prosíme všechny členy o hojnou účast! Je před námi projednání důležitých bodů (stanovy, poplatky, vize dalšího směřování).

Všichni členové jste srdečně zváni!

Pozvánka na valnou hromadu spolku Centrum Ententyky, z. s.

předseda výkonné rady spolku svolává v souladu se stanovami řádnou Valnou hromadu, která se bude konat dne: 27. 11. 2019 od 18 hod., v prostorách kulturního domu Heršpice č.p. 91.

Program

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení ověřovatele, zapisovatele a předsedajícího

4. Hlasovací práva čestných členů

5. Konstatování usnášeníschopnosti

6. Změna stanov

7. Volba členů výkonné rady (předseda a 2 místopředsedové)

8. Projednání zrušení interní směrnice č. 01, 02, 03, 04 a 05 (naleznete na www.ententyky.eu/dokumenty)

9. Projednání směrnice č. 1/2019 Členství a členské příspěvky

10. Projednání směrnice č. 2/2019 O ochraně osobních údajů (GDPR)

11. Projekt Adopce na dálku

12. Projekt pro Heršpice

13. Různé

Důležité upozornění a prosba

V rámci naplňování „Vize pro spolek Ententyky na následujících 5 let“ připravila výkonná rada rozsáhlou změnu stanov a navazujících dokumentů. Pro jejich schválení je nutná maximální možná účast. Dovoluji si vás proto požádat abyste se valné hromady zúčastnili. Pokud to není ze závažného důvodu možné, pověřte výkonem svých práv jiného člena nebo osobu. Pokud chcete, je možné zplnomocnit člena výkonné rady. Vzor plné moci a údaje pro případné zmocněnce jsou přílohou této pozvánky. Zároveň vás žádám o seznámení se s návrhy předkládaných dokumentů, tak abychom mohli projednávat konkrétní návrhy na případné změny. Veškeré materiály jsou dostupné po vyžádání na emailu centrum@ententyky.eu.

pozvanka-vh-27-11.pdf

Aktivity
Valná hromada Centra Ententyky 27.11.2019